Saturday, 12 October 2013

Mussar: מזוזה מביאה לידי יראת שמים

Rav Mordechai Eliyahu Z"L

מזוזה מביאה לידי יראת שמים

ובפ"ו שם הלכה י"ג כתב:
"חייב אדם להזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו של הקב"ה ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. אמרו חכמים הראשונים כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא שהרי יש לו מזכירין רבים והן הם המלאכים שמצילין אותו מלחטוא שנאמר 'חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם',
בריך רחמנא דסייען".


http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=3654
Kol Tuv,
RRW

No comments: