Saturday, 30 July 2016

Mussar Kitzur SA 12:2 - Ahavat Yisrael and Achdut

טוב לתן צדקה קדם התפלה, שנאמר אני בצדק אחזה פניך. גם יקבל עליו קדם כל תפלה מצות ואהבת לרעך כמוך,

* ויכון לאהב את כל אחד מישראל כנפשו,
כי אם חס ושלום יש פרוד לבבות ישראל למטה אזי גם למעלה אין התאחדות אבל התאחדות בגופיהם שלמטה גורם התאחדות ודבקות נפשותיהם למעלה,
ועל ידי זה גם תפלותיהם מתאחדות. ואז בהיות תפלותיהם כלולות יחד, היא רצויה לפניו יתברך שמו ...*

Kol Tuv,
RRW

No comments: