Sunday, 1 March 2020

Prayer for Corona Virus

From RRW
The following was composed by my neighbour 
Rav Daniel Fridman:

עש׳ק פרשת תרומה
ג׳ לחדש אדר תש׳ף

אנא ה׳,
רופא כל בשר ומפליא לעשות
המברך את מימינו ואת לחמנו
והמסיר בחסדך כל מחלה מקרבנו

אנא ה׳,
הרופא למרים מנגע צרעתה
שפרצה כשלג על חצי בשרה
בשמעך לנאמן ביתו גמול חסדה 
בשועתו לפניך, קל נא, רפא נא לא

אנא ה׳, 
העוצר מגפה מקרב קהילה קדושה
 בהריחך קטורת הסמים וריח ניחוחה
בריצת כהן צדק אשר בידו מחתה
 בעמידתו בין המתים והחיים בגבורה

אנא ה׳,
הפודה את חזקיה מחרב החדה
בהסבת פניו את קיר בדמע ובתחינה
הלא קיבל מבית אבי אבא
לעולם מן הרחמים אדם את עצמו אל ימנע

אנא ה׳,
תצילנו ותשמרנו מן המגפה שפרצה
המכונה בשם הוורוס קורונה
ותשלח ברחמיך רפואה שלימה
לכל המוכים במחלה הקשה

אנא ה׳,
תחזק את ידי הרופאים עושה המלאכה
שמוסרים נפשם לעסוק בעבודה קדושה
ותאיר עיניהם להמציא תרופה ראויה
כי נאמן אתה להקדים רפואה למחלה.


No comments: