Sunday, 31 January 2010

Seeing Policies Everywhere 9

Re: The issue of using Plastic Overlays containing Vowels and Troppe.

Notice that in both cases [for better or for worse] the iiqqar hadin is set aside for policy purposes.


From Mahpach Group,
Ari Kinsberg:

«while looking up something unrelated i came across r. wosner's original teshuvah. it is from 1989.

r. menashe klein also had a teshuvah on the matter from 1990/.see below for both

shabbat shalom-ari kinsberg

R Wosner:

שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן כטב"ה, יום ג' אמור תשמ"ט לפ"קכבוד ידידינו היקר הרב המפואר כש"ת מוה"ר יצחק פלדמן שליט"א אחדשה"ט וש"ת. יקרתו קבלתי ואשר שאל אודות ביה"מ שלכם שאין בעל קורא בשבת וחשבתם עצה שיש להניח פלסטיק על יריעות ס"ת וכותבים עליו הטעמים והנקודות ואותיות ס"ת רואים דרך הפלאסטיק ובשבת בשעת קרה"ת מניחים הפלאסטיק על הס"ת ובדרך זה כ"א שיודע קצת טעמים יכול לקרות בנקל. ובתשובת הדבר אומר דאעפ"י דמעיקר הדין הדבר נוטה להיתר היות שרואים צורת אותיות הס"ת דרך פלסטיק השקוף, והטעמים והנקודות אינם כתובים על הס"ת עצמו אלא על הפלסטיק, ועיין יו"ד סו"ס רע"ד, ועיין בתשובת שבט הלוי ח"ג סי' קמ"ו דמש"כ שם להחמיר לכתחילה בדין ס"ת המנוקד ע"י חקיקה בקלף שלא בדיו כלל לא שייך כאן כמובן. מ"מ אין דעתי נוחה להנהיג חדשות לקרא דרך הפסק פלסטיק או זכוכית הגם אם נדון שבמקום שצריך ראי' יהי' זה נדון כראי' גמורה ואכ"מ בזה, ואין זה דומה לבעל קורא שאינו יכול לקרות רק דרך משקפים שלו. ואל לנו להתחכם נגד המבואר בשו"ע או"ח סי' קמ"ב ס"ב דישוב שאין מי שיודע לקרות בתורה כהלכתה בדקדוק וטעמים אפ"ה יקראו בתורה כהלכתה, מ"מ יותר טוב שמי שהוא ילחוש לקורא הטעמים מתוך חומש בלחש דאם יודע להבין מתוך הפלסטיק ק"ו שיבין מתוך החומש. והרני דו"ש בברכה מרובה, מצפה לרחמי ה'

R Klein:
שו"ת משנה הלכות חלק יא סימן רמב להניח פלאסטיק מנוקד על הס"ת ולקרות כך עש"ק לסדר ויקרא התש"נ בנ"י יצו"א. בחודש אשר בו ישועות מקיפות, ישלח לנו גואל צדק בדחיפות, ויגאלנו גאולת עולם, ובתוכם ידי"נ הרה"ג וו"ח נו"נ כש"ת מוה"ר אהרן מאיר קרויס שליט"א מ' אב"ד מלבורן. רב בב"פ. מח"ס זכרון יהושע. אחדשכ"ת בידידות. מכתבו קבלתי וגם המצורף והיות כי הייתי בארצינו הקדושה לקיים מצות ובנה ירושלים עיה"ק ואך חזרתי הביתה לא יכולתי להשיב בלתי היום. ובדבר אשר נשאל מהרב יצחק פעלדמאן מבערכעם בעלגיע בביה"מ שאין להם בעל קורא מצוי בימי הקיץ ויש עצה לכתוב הטעמים ולנקד נקודות על פלאסטיק (בלע"ז) ולהניח הפלאסטיק על היריעות וממילא יהיה קל לקרות אפי' למי שאינו בעל קורא אי שפיר דמי. ולפענ"ד יש לעיין אי זה בכלל איסור של נקודות ולכאורה אין בזה איסור משום ס"ת מנוקד אלא שיש לחוש שהעולה יחשוד שזה ס"ת מנוקד שהרי לא יבחין שזה על הפלאסטיק וא"כ עכ"פ משום חשדא יהא אסור או שאפשר דאנן לא גזרינן גזירות משום חשדא אטו שיכתבו טעמים, ומשום הפלאסטיק שקורא ולא מן הכתב יש לעיין בזה אי זה מקרי בע"פ ולכאורה לא גרע מבעל קורא שיש לו בתי עינים (בריללען בלע"ז) שג"כ מפסיק בין הכתב ובין העין וכנראה דלא בעי לראות דוקא בעין פקיחא בלי הפסק רק כל שיראה הכתב כשר, וקצת ראיה מנפל שעוה על האות שאם כיסה האות לגמרי ואינו ניכר אסור לקרות בס"ת ומיהו מותר לגרור השעוה וחזר ונתכשר ולא הוה חק תוכות עיין מג"א ופר"ח ובאה"ט א"ח סי' ל"ב סי"ז ואם השעוה צלולה ונראה האות מתוכו אם הוא בחול יגרור ואח"כ יקרא ואם הוא בשבת שאינו יכול לגרור כיון שהאות נראה מתוכו יקרא כך וכשר ויצא ידי קריאה עיין ביאור הלכה א"ח סי' ל"ב סי"ז הנ"ל. וא"כ לכאורה הכ"נ כיון שנראה הכתב ע"י הפלאסטיק יהיה כשר לקראת בו מעיקר דינא עכ"פ. האמנם להלכה לפענ"ד אין לעשות דבר כזה אלא יקרא מי שהוא ויעמודשו"ת משנה הלכות חלק יא סימן רמב אחד לנגדו בחומש ויקרא לפני הקורא בלחש שלא ישמעו כל העם רק הקורא והוא יקרא אחריו כמבואר בש"ע א"ח סי' קמ"ב ס"ב בישוב שאין מי שיודע לקרות בתורה בדקדוק ובטעמים יקראו בתורה בברכה כהלכתה וכתבו הלבוש וש"פ דאם יש מי שיודע עכ"פ לקרות הטעמים מתוך החומש יקרא זה מתוך החומש לפני האיש הקורא בס"ת להורות הדרך בנקודות וטעמים וכיון שכבר מבואר בש"ע כיצד יעשו בכה"ג כן יש לנהוג ואין לשנות כלל. דושה"ט וכאש"ל בלב ונפש, מנשה הקטן

KT
RRW

No comments: